Výroba kompletných vozidiel TATRA v roku 2013 najvyšší za posledných päť rpkov

Spoločnosť TATRA Trucks a.s. vyrobila v roku 2013 celkom 763 kompletných vozidiel, čo je najviac od roku 2008. Za dané obdobie  ich predala 722, z toho približne dve tretiny exportovala.

Kopřivnická Tatra, jedna z najstarších svetových automobiliek, si siahla koncom roku 2012 na samé dno. Výroba stála kvôli problémom s prevádzkovým financovaním, väčšina zamestnancov bola doma. Na záchrane Tatry sa dohodla dvojice skúsených českých priemyselných podnikateľov: Jaroslav Strnad a René Matera. Vlastníkom a ich kľúčovým manažérom, a to predsedovi predstavenstva Petru Ruskovi zodpovednému za obchod a podpredsedovi predstavenstva Radku Strouhalovi zodpovednému za financie, sa podarilo v prvej polovici roku 2013 obnoviť výrobu a získať pät elementárnu dôveru bánk i postupne  obnovovať dôveru dodávateľov.

K 1. októbru 2013 nastúpil do funkcie generálneho riaditeľa TATRA TRUCKS a.s. skúsený krízový manažér Petr Karásek, ktorý pred svojím menovaním spoločne s ďalšími odborníkmi pripravil stratégiu  stabilizácie a ďalšieho rozvoje podniku. Pod jeho vedením prebieha  už štvrtý mesiac v spoločnosti TATRA TRUCKS a.s. schválený plán reštrukturalizácie, v rámci ktorého už spoločnosť zoštíhlila o viac  než 100 pracovných pozícií; k 1. 1. 2014 zamestnáva 952 zamestnancov v materskej  spoločnosti a necelých 600 v dcérskych spoločnostiach kováčne Taforge a.s. a zlievárne Tafonco a.s.

Predajne bol vlaňajší  rok mimoriadne úspešný najmä z pohľadu odbytu hasičských vozidiel, kedy sa ich oproti rokom predchádzajúcim predalo dva až trikrát viac. Pozornosť si tiež zaslúži segment poľnohospodárstva, kde zrástol záujem o vozidla značky TATRA v súvislosti s novinkou spoločnosti – agroťahačom.  Na prelome roku 2013/2014 začala TATRA TRUCKS a.s. s prípravou expedície prvej dodávky vozidiel z kontraktu na celkom 750 vozov pre Stredný východ. Medzi predaje  najsilnejšieho segmentu  potom  patrilo tradične stavebníctvo a vojenský segment. Portfólio dodávok do ostatných  segmentov spoločnosti, teda segmentov  ťažby surovín, ťažby ropy a plynu, komunálnych služieb, lesníctva a poľnohospodárstva  bolo rozložené  rovnomerne.

Celkové predbežné tržby za rok 2013 dosiahli vyše 2,99 miliard českých  korún. Výsledok je súčtom za činnosť spoločností Tatra a.s. v období do exekúcie a súčasnej spoločnosti TATRA TRUCKS a.s., ktorá aktivity podniku Tatra a.s. prevzala po exekučnej  dražbe 15. 3. 2013.

Na rok 2014 spoločnosť plánuje predaj 760 vozidiel, pričom  hlavné úsilie pokračujúceho reštrukturalizačného plánu bude uprené najmä  na zefektívnenie  vnútorných procesov a zvýšenie stupňa unifikácie  výrobkového portfólia orientovaného na špecifické  prevedenie jak pre civilné, tak pre vojenské segmenty. Vzhľadom k prebiehajúcej  reštrukturalizácii zamerané na ekonomickú  výkonnosť nemôže spoločnosť súčasnosti plánovať zvýšenie objemu miezd. V úvahu pre rok 2014 však prichádza úprava štruktúry miezd smerujúcej  k vyššej  motivácii zamestnancov za účelom zvýšenia produktivity, výkonnosti a kvality práce. Najvätší potenciál ďalších možných zlepšení činnosti spoločnosti vidí management nielen v postupnom vylepšovaní spolupráce s svojimi dodávateľmi, ale hlavne vo svojich zamestnancoch.